รู้จัก อบจ.สมุทรสาคร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่ สภา อบจ.สค
ภารกิจการถ่ายโอน
ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการ
ภาษีและชำระภาษีฯ
ประกาศ สภา อบจ.สค.
รายงานทางการเงิน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การชำระภาษีน้ำมันและยาสูบ
ข้อบัญญัติ อบจ การเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบฟอร์มการชำระภาษีน้ำมัน
แบบฟอร์มการชำระภาษียาสูบ
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ค่าธรรมเนียมบำรุงโรงแรม
ตัวอย่างการชำระภาษีน้ำมัน
ตัวอย่างการชำระภาษียาสูบ
ตัวอย่างการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบรายการภาษีน้ำมัน และแบบยื่น รายการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียม บำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับ
บริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
การให้บริการด้านงานสาธารณภัย
เอกสารสาระ ความรู้ ด้านสาธารณภัย
ข้อมูลอาเซียนและกฏบัตรอาเซียน
 
ข้อบัญญัติประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
แผนพัฒนา 4 ปี อบจ.
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 61
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ปี
ีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ
รายงานติดตามฯ แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามเงินอุดหนุนฯ

 
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
 
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรสาคร
 
 
 
 
 
 

 

คณะผู้บริหาร