รู้จัก อบจ.สมุทรสาคร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ อบจ.สมุทรสาคร

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่ สภา อบจ.สค
ภารกิจการถ่ายโอน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานทางการเงิน
ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการ
ภาษีและชำระภาษีฯ
ประกาศ สภา อบจ.สค.
การชำระภาษีน้ำมันและยาสูบ
ค่าธรรมเนียมบำรุงโรงแรม
แบบฟอร์มการชำระภาษีน้ำมัน
แบบฟอร์มการชำระภาษียาสูบ
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ตัวอย่างการชำระภาษีน้ำมัน
ตัวอย่างการชำระภาษียาสูบ
ตัวอย่างการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบรายการภาษีน้ำมัน และแบบยื่น รายการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียม บำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม

มาตราฐานการปฏิบัติงาน

.. ...ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตและโครงการตัวอย่าง
.. ...เอกสารสาระ ความรู้ ด้านสาธารณภัย
มาตราฐานการให้บริการ
.... ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
. ... การให้บริการด้านงานสาธารณภัย
. ... ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับ
บริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
. .. .ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน - ร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการ ป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2560
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
แผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562)
แผนพัฒนา 4 ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 4 ปี (2561 - 2564) (เพิ่มเติม)
ข้อบัญญัติประจำปี
----ข้อบัญญัติประจำปี 2560
.....ข้อบัญญัติประจำปี 2561
----ข้อบัญญัติประจำปี 2562

แผนการดำเนินงาน
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2560
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 เพิ่มเติม
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
.....2558 - 2560
.....2558 - 2560 (เพิ่มเติม)
.....2561 - 2563
มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
.....หมวดเงินอุดหนุน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามเงินอุดหนุน

รายงานการติดตามการจัดหาครุภัณฑ์

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น