รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรมอบรม “ชีวีสดใสวัยสูงอายุ”  ในวันจันทร์ที่ 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายเบื้องต้นด้วยตนเองให้กับผู้สูงอายุ  และใช้กิจกรรมสันทนาการปรับพฤติกรรมและปรับสภาพจิตใจ  และให้ผู้สูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น >> รายละเอียด
   
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" รุ่นที่ 4 โดยมีนายสนั่น เพชรกมลผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีประชาชนตำบลนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นนี้ประมาณ 70 คน ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าฝ่ายราชการ เข้าร่วมในงานแถลงข่าวกิจกรรมสัญจร ความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park
   
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" โดยมีนางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน มีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลท่าจีน ตำบลบางกระเจ้า และตำบลบ้านบ่อ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
"ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตชีวิตสมดุล" และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในหลักธรรมในพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และดำรงชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย จังหวัดราชบุรี
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดและจัดแสดงผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของครู ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 และเดินชมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" โดยมีนายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน
ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
   
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรมระดับจังหวัด
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
   
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน "กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม ระดับจังหวัด" โดยมีนักเรียนทั้งในสังกัดและนอกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 320 คน ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)
   
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมอบรม "ชีวีสดใสวัยสูงอายุ" โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
   
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่" องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งถ่ายภาพกับข้าราชการใหม่
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 31 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การจัดการของเสียอันตรายชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมีนายปชาธัช แผนทัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน มีนางพรทิพย์ จิรศรีสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บมจ.เบตเตอร์เวิลด์ กรีน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 30 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง จำนวน 2,063,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ชมรม TO BE NUMBER ONE เครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม "วัยใส วัยเรียน รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง" โดยมีนายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
   
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬา (การแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด) เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.สัญจร พิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 9,544,000 บาท โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 25 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมและมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายบุญชู ปานสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.39 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อปู่ทองคำ หลวงปู่ชิต หลวงปู่สาย ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และจัดให้มีการทำบุญทำกุศล โดยมีนายสมนึก เผือกเล็ก ประธานจัดงานประจำปี กล่าวรายงาน งานจะมีระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2561 ณ วัดบางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.39 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก
   
วันที่ 18 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ของโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน 5,650,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชนต่อไป
   
วันที่ 18 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) จำนวน 24,441,588.42 บาท เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 11 แห่ง
   
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายพหล ขำทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 17 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างใหญ่หลวง โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 19 "วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์" และกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติ ชิงแชมป์เข็มขัดพันท้ายนรสิงห์ ครั้งที่ 3 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าว ที่ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงาน วันครูจังหวัดสมุทรสาคร เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีจำนวนมาก ณ อาคารหลังคาโค้ง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
   
วันที่ 14 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันเด็กซน" โดยในงานมีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุก และจับของรางวัลมากมาย ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park
   
วันที่ 13 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2561 อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งในปีนี้ อบจ.สมุทรสาคร ได้จัดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถในการร้องเพลง ตอบคำถาม พร้อมกันนี้ ยังมีเกมส์ให้เด็กๆได้ ร่วมสนุกกัน อีกทั้งยังมีเครื่องเล่น บ้านสไลเดอร์ลมมาช่วยสร้างความ สุขให้กับเด็กๆ อีกด้วย ณ บริเวณ หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเรียนดี และประพฤติดี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม เกมส์ การละเล่นต่างๆมากมาย มีการแจกของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการการเรียนรู้ภาษาที่สองกับครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร จำนวน 450,000 บาท 2.โครงการส่งเสริมเพิ่มโอกาสให้นักเรียนภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จำนวน 450,000 บาท ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อ.ก.จ. โครงสร้าง และการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลหลังจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จำนวน 1,925,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทำบุญลานค้าชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร และตลาดประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 8 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นประธานในพิธีได้แจ้งเรื่องของการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ หัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม และการดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม 2560 พร้อมแจ้งกำหนดการจัดโครงการ กิจกรรมเดือนมกราคม 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 5 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว จำนวน 2,063,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลหลักห้า จำนวน 3,436,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ
   
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ รับมอบของ และชมนิทรรศการ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย
   
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคีประจำปี 2561
   
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "ขยับกาย สบายชีวี" เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรในสังกัด โดยมีนาย มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดนางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมอบรม "พัฒนากาย พัฒนาใจ ผู้สูงวัยมีสุข" โดยมีผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน และรับฟังการบรรยายจาก พล.อ.ต.นพ. บุญเลิศ จุลเกียรติ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 12/2560 โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมและมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กับนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมกับท่านผู้นำในเขตตำบลบางยาง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเสริมคันดินริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางยาง ที่หักพังเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงมั่นคง เพื่อป้องกันน้ำหนุนเข้ามาท่วมที่ทำกินและบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น้ำท่าจีน
   
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
   
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 และรับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณการให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่ 49 ไร่ เชิงสะพานท่าจีน ตรงข้ามตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด อบจ.สมุทรสาคร สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน 11,984,000 บาท พร้อมกันนี้ได้เดินชมห้องเรียนบนอาคารเรียน และพูดคุยกับนักเรียนให้นักเรียนตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี และอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
   
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 2561
   
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขต 6 อำเภอกระทุ่มแบน กล่าวรายงาน มีนายอำเภอ ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ตำบลคลองมะเดื่อ และตำบลใกล้เคียงมาร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณจุดเปิดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์และมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติบัตรให้เด็กหญิงสุพรรษา โพธิ์ถนอม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน ที่ชนะเลิศ มีใจความว่า “ทุจริตดั่งโรคร้าย จ้องทำลายชาติบ้านเมือง สมุทรสาครจะรุ่งเรือง คนทั้งเมืองขจัดคอร์รัปชั่น” ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560 และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรม เดือนธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านคอรัปชั่นปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย ณ ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวงานมหกรรมอาหารและของดีสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 ณ พื้นที่ 49 ไร่ เชิงสะพานท่าจีนตรงข้ามตลาดทะเลไทย
   
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Grand opening ตลาดประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้า และชมตลาดประชารัฐโดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 1,110,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการจ้างบุคล ากรเสริมการเรียนการสอนของส ถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเข ตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10 จำนวน 37 อัตรา ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสม ุทรสาคร
   
นางขนิษฐา พรเกียรติกุลและนายสนั่น เพชรกมลผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับหลายๆภาคส่วน ในการช่วยทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานีรถไฟบ้านแหลม ตำบลท่าฉลอม ให้สวยงามและสะอาดตา
   
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกินอยู่ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรม "สุขภาพดี ชีวิตมีสุข" โดยมีอาจารย์ทองกร วิจิตรา ผจก.ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ รพ.มหาชัย เป็นวิทยากร ณ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพ กาย ใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมสัมมนา "สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สู่การพัฒนาองค์กร" โดยมีนายนิคม ประยูรวงค์ กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดยนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นออกเดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการ และพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
   
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดสมุทรสาคร นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสมุทรสาคร และดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ก ารศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสม ุทรสาคร จำนวน 540,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง การจ้างครูอัตราจ้างของศูนย ์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทร สาคร จำนวน 3 อัตรา ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสม ุทรสาคร
   
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในกิจกรรม "ตามรอยเท้าพ่อ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" รุ่นที่ 4 โดยนางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน มีประชาชนตำบลบางหญ้าแพรก และตำบลบางกระเจ้า ร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมีการบรรยายความรู้เรื่อง“เกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายธวัช อุทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปดูงานพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในกิจกรรม "ตามรอยเท้าพ่อ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" โดยมีนายปชาธัช แผนทัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน มีประชาชนตำบลนาดีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “เกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายธวัช อุทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านวังนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และหลังจากนั้นได้เดินทางไปดูงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
   
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม และได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม ผู้อำนวยการกองกิจการสภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ร่วมต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park เพื่อนำไปเป็นต้นแบบการก่อสร้าง และการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
   
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตหารเพลพระสงฆ์ โดยมีนายประภัสสรณ์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพิธีนำเถ้าดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง ๓ อำเภอไปลอย ณ ปากแม่น้ำท่าจีน อ่าวไทย โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาดอนไผ่ จำนวน 7,383,500 บาท เพื่อจัดทำโครงการขยายเขตระ บบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สามเณรที่ร่วมบรรพชาจำนวน 38 รูป
ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีซ้อมเสมือนจริงงานถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายประภัสสรณ์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรสาคร
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร

 
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.29 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงาน”ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2560 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้มอบของให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมจำหน่ายอาหารเจ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
 
อบจ.สมุทรสาคร ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รวบรวมภาพในจังหวัดสมุทรสาครที่จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อบจ.สมุทรสาคร
 
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 08.39 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทจำนวน 145 รูป ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีรับมอบต้นดาวเรือง และดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม และได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.09 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
   
ช่วงบ่ายอบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบนกับอบต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว เข้ามารับถุงกระสอบพลาสติกที่ศูนย์เครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสาคร เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนที่เริ่มได้รับผลกระทบจากการผันน้ำมาทางแม่น้ำท่าจีนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง
   
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) จำนวน 12,019,876.03 บาท เพื่อจัดทำโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 4 แห่ง และมอบเงินอุดหนุนจำนวน 8,071,148.03 บาท เพื่อจัดทำโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้วและตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งมีพื้นที่ติดแม่น้ำท่าจีน ขอรับการสนับสนุนถุงกระสอบพลาสติกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปทำถุงทรายป้องกันน้ำหนุนท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลครับ
   
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 9 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเดินชมบริเวณงาน ซึ่งจะมีบริการในเรื่องตรวจวัดความดัน ตรวจตา รักษาฟัน ฝังเข็ม นวดแผนโบราณ และบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
   
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คหบดี ประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว เนื่องจากนายปัญญา ชวนบุญ ประธานสภาฯ คนเก่าขอลาออกจากตำแหน่ง การประชุมสภาฯในครั้งนี้มีการเลือกประธานสภาคนใหม่ และสมาชิกสภาฯ ได้เลือกนายบำเพ็ญคงสกุล เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบช่อดอกไม้ และพระพุทธรูปแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาฯคนใหม่ด้วย ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 29 กันยายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จำนวน 9,000,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ประธานบริเวณสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
   
วันที่ 28 กันยายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า)
   
วันที่ 22 กันยายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรม "ปั่นปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากกลุ่มจักรยานกระทุ่มแบน 4056 มาให้ความรู้และฝึกอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศิริมงคล ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 18 กันยายน 2560 นายปัญญา ชวนบุญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 19.45 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1 "มหาชัยเกมส์" ประจำปี 2560 พร้อมกับชมการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ มอบรางวัลให้กับแฟนคลับ มอบเหรียญ และถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นักกีฬาฟุตบอล กองเชียร์ ร่วมพิธีปิดและมอบรางวัล ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
   
.