ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้ง Guard rail บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 ต้น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ข้อกำหนดขอบเขตของงาน โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 15 รายการ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์งานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรองแผ่นแทรก ซ้าย/ขวา ของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-200 จำนวน 14 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง ทำพื้นปูนทางเดินเท้าและโครงสร้างเหล็กระแนง ตามกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร (ถนน รพช.4007) บ้านปากบ่อ - บ้านรวมเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา ซึ่งรวมค่าผ่านทางพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำภาชนะสำหรับคัดแยกขยะ เพื่อใช้ในโครงการ อบจ.สีเขียว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ ชนิดหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว รหัสพัสดุ 055-55-0004 จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ข้อกำหนดขอบเขตของงาน การจัดซื้อจัดจ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ LG รุ่น DP132H จำนวน 30 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนกันยายน 2562 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม 2 เข้าซอยบ้านปลายคลองครุ-สะพานข้ามคลองหวายลิง พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุดนตรี จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ทะเบียน กข-2634 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับนำมาเปลี่ยนกับรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 82 - 0708 สค , รถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 82 - 0709 สค , รถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว ทะเบียน ตค - 199 สค และรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ ทะเบียน ตค - 200 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอรตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค จำนวน 10 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องสำนักงานสภาฯ ชั้น 2 และห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 12 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 1,600 เท่า รุ่น SME-F1 จำนวน 5 กล้อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อบัตรสมาชิก จำนวน 400 ใบ สำหรับอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร(SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI B411D เลขพัสดุ 486 56 0107 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเลียบคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ี 2 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดหนูบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลม ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 48 ตัว สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องสำนักงานสภาฯ ชั้น 2 และห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI B411D จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อุทยานการเรียนรู้สมุทสาคร (SKPark) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมผิวจราจร (ถนน รพช. 4007) บ้านปากบ่อ - บ้านรวมเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ช่วงสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร - ทางแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคันคลองสหกรณ์พร้อมทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 หลัง >>รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี 8,7,5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731 เลขรหัส 417 56 0027 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขรหัส 040 49 0001 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้าง จัดดอกไม้ และผูกผ้า เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน้ำท่วมเลียบคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีฟ้า (ล่าง) โดยรอบรั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าตึกอุทยานการเรีบยนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณร้้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8-19 สิงหาคม 2562 รวม 12 คืน >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ช่วงสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร - ทางแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร , บริเวณเวที และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณฯพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุหินคลุกและลูกรัง เพื่อปรับปรุงถนนในส่วนที่ติดกับเขื่อนกันดินเลียบคลองนาเกลือ หมูที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 รวม 14 คืน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ทะเบียน ต-0121 สค และรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค รวม 2 คัน จำนวน 6 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จำนวน 223 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร คือ อาคารเรียนหลังไม้ รหัส 040 54 0019 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 86 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเลียบ เปียปัญญา หมู่ที่ี 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อเริ่มจาก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปหมู่ที่ 6,5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนสำหรับยกทุ่นและเรือลากจูงและรถบรรทุกเทรลเลอร์สำหรับบรรทุกทุ่นฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน้ำท่วมเลียบคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 50 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหลังคาศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร -และต้นไม้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และประดับโคมไฟพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเวที ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 รวม 3 คืน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเวทีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่คงบคุม วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้และผูกผ้าระบาย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขรหัส 040 49 0001 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคันคลองสหกรณ์พร้อมทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองอเนกนิกรณ์ หมู่ที่ี 9,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ี 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคันคลองสหกรณ์พร้อมทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 15 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่รับเสด็จ โดยทำทางเดินชั่วคราวและถาวร โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุสรณ์) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-838 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร (ไฟนับเวลาถอยหลัง) และบอร์ดควบคุมไฟจราจรในตู้ควบคุม บริเวณสามแยกกิจมณี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 6 ลูก >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน้ำท่วมเลียบคลองชูกั๊ง หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร คืออาคารเรียนไม้ หลังที่ 1 เลขรหัส 040 54 0019 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมฝาบ่อเหล็กหล่อ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี 8,7,5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกแต่งแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองแพ้วฝั่งเหนือ หมู่ที่ี 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี 8,7,5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมู่ที่ี 6,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการงานสอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสอน โรงเรียนบ้านบ้านปล่องเหลี่ยม วิชาเอกวิทยาศาสตร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการงานสอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสอน โรงเรียนบ้านบ้านปล่องเหลี่ยม วิชาเอกคอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการงานสอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสอน โรงเรียนบ้านบ้านปล่องเหลี่ยม วิชาเอกดนตรีศึกษา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจัดซื้อหินคลุกและลูกรัง เพื่อปรับปรุงถนนในส่วนที่ติดกับเขื่อนกันดินเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 6,2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อเริ่มจาก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปหมู่ที่ 6,5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข - 4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อพัดลม จำนวน 48 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 12 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน ทะเบียน 81-3786 สค จำนวน 9 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค และรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ี 2 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0513 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N เลขพัสดุ 417-58-0028 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี 8,7,5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างกำจัดปลวกบริเวณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อเริ่มจาก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปหมู่ที่ 6,5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ี 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ี 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ี 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองอเนกนิกรณ์ หมู่ที่ี 9,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้าย SK Park จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเลียบ เปียปัญญา หมู่ที่ี 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ี 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน บง-6731 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ทะเบียน นข-1424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 11 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 6,2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเลียบ เปียปัญญา หมู่ที่ี 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเลียบ เปียปัญญา หมู่ที่ี 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 6,2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมู่ที่ี 6,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนช่วงสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร - ทางแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองแพ้วฝั่งเหนือ หมู่ที่ี 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ี 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ี 6,9 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคันคลองสหกรณ์พร้อมทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของโครงการจ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมู่ที่ี 6,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาวแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 120 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 82 ตู้ สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงแก้ไขไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ี 9 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยางล้อหลังของรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค-65 สค จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ี 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองแพ้วฝั่งเหนือ หมู่ที่ี 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ี 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ี 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองอเนกนิกรณ์ หมู่ที่ี 9,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุดนตรี สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กก - 5511 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 2 รายการ เพื่อให้เกาะกลางถนนเอกชัยบริเวณด้านหน้ามูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี 8,7,5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้กระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับไว้เช็ดมือในห้องน้ำของสำนักงานองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ี 4 5 6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดเสียหายใน ถนนสายยกกระบัตร - บางโทรัด หมู่ที่ี 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมต่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง-รางสายบัว หมู่ที่ี 1 ตำบลหลักสอง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อเริ่มจาก หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปหมู่ที่ 6,5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องพล๊อตเตอร์แบบลายเส้นสีน้ำเงินพื้นสีฟ้า ยี่ห้อ KIP 7100D >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแขวนผนัง จำนวน 12 แผ่น สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดซ่อม เคร่ื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ OKI C301Dn จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 3080 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตัดต่อวงจรไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดชนิด LED จำนวน 250 หลอด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น พร้อมห้องสุขา สำหรับใช้เป็นพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างพลเมืองดีวิธีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งรถแห่ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์ฯ และพระนามาภิไธย จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ระบบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายคลองเขตเมือง หมู่ที่ 6,2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ี 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และต้นไม้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแคราย หมู่ที่ี 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงอักษรพระนามมาภิไธยฯ และเสาธง จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนช่วงสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร - ทางแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเลียบ เปียปัญญา หมู่ที่ี 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนซอยเพชรเกษม 91 หมู่ที่ี 6,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ี 9 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองอเนกนิกรณ์ หมู่ที่ี 9,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมฝาบ่อเหล็กหล่อ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำรถกึ่งพ่วง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีม่วง (ล่าง) โดยรอบรั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างจัดดอกไม้ประดับเวทีฯ และผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์เคลือบสารทีมีฟอส 1% ยี่ห้อ เอซาย (AZAI) ขนาด 30 กรัม/ซอง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ระดับความลึก 450 เมตร โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน ประเภท 1 จำนวน 270 ถุง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 บ่อ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์นั่ง 4 ประตู ทะเบียน กข-3508 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 5-7 ที่นั่ง ทะเบียน กข-2634 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องช่วยสอน จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ี 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดเสียหายใน ถนนสายยกกระบัตร - บางโทรัด หมู่ที่ี 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมต่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ี 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองแพ้วฝั่งเหนือ หมู่ที่ี 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน หมู่ที่ี 3,4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีม่วง (ล่าง) โดยรอบรั้วสำนักงานองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าตึกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ี 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ี 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสัญญาณไฟจราจร (ไฟนับเวลาถอยหลัง) ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ี 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ี 6,9 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำรถกึ่งพ่วง >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 82 ตู้ สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อ ซื้อดินปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 800 ถุง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จำนวน 203 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ี 8,7,5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 12 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน และศึกษาดูงานพิพิธภัณธ์ต้านโกง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อดอกไม้ 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำและไฟฟ้าภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ี 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ี 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ี 6,9 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแคราย หมู่ที่ี 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ี 4 5 6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง-รางสายบัว หมู่ที่ี 1 ตำบลหลักสอง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง-รางสายบัว หมู่ที่ี 1 ตำบลหลักสอง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง และ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยางของรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงแก้ไขไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ี 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ี 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแขวนผนัง จำนวน 12 แผ่น สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อพัดลม จำนวน 48 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 30 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดจ้าง ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อเครื่องเสียงช่วยสอน จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแคราย หมู่ที่ี 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ี 4 5 6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ดนตรี สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยคนเดินข้าม ถนน เอกชัย หน้าโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ งานจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในและภายนอกโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พร้อมติดตั้ง และแก้ไขหรือซ่อมระบบลำโพงภายในให้ใช้งานได้ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างจัดหาซอฟแวร์ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์ สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ี 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ี 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และเต้นท์ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ และผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก สำหรับใช้ในการจัดสถานที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่าจอ LED ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร จำนวน 4 จอ พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้จัดสถานที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีขาว (ล่าง) โดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค จำนวน 11 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้จัดสถานที่ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2562 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ี 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดเสียหายใน ถนนสายยกกระบัตร - บางโทรัด หมู่ที่ี 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมต่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำและไฟฟ้าภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ี 6,9 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอีย
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดจ้างตามโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D2 รหัส 019-47-0005 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ 2 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2,6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กข-5809 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81 1392 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง-รางสายบัว หมู่ที่ี 1 ตำบลหลักสอง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ี 4 5 6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแคราย หมู่ที่ี 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แบบรูปรายการและร่างขอบเขต และกำหนดราคากลางงานจ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งเต่าดำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโรงปูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกไข่ เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดบางขุด-ชายทะเล หมู่ที่ 5,7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค และรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 65 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อหลอดไฟฟ้า LED 18W ยี่ห้อ แลมป์ตัน จำนวน 250 หลอด >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบัณฑูรสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง และเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ความกตัญญูคู่แผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ประกอบด้วย ข้าว และกับข้าว 3 อย่าง จำนวน 1 งาน สำหรับผู้เข้าร่วมงานตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ความกตัญญูคู่แผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 500 คน >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำรถกึ่งพ่วง ชนิด 3 เพลา จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ ขนาด 5 x 8 เมตร จำนวน 11 หลัง พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณวัดคลองตันราษฎร์บำรุง ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ความกตัญญูคู่แผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อ ธง เสาธง และผ้าระบาย สำหรับใช้ในการจัดสถานที่งานพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดมาเก็บไว้ที่กระทรวงมหาไทย โดยจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจุดรวมพลของจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างตกแต่งสถานที่ ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ความกตัญญูคู่แผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองกองกิจการสภา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด Caterpillar D5B รหัสพัสดุ 019 47 0004 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 15 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 17 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในราชการหน่วยตรวจสอบภายใน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60 x 60 x 90 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในราชการหน่วยตรวจสอบภายใน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 15 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะทำงาน ขนาด 120 x 65 x 70 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภา >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 7 ตำบลบางโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำรถกึ่งพ่วง ชนิด 3 เพลา จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ 2 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2,6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 7 ตำบลบางโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำรถกึ่งพ่วง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน เมษายน 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโรงปูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกไข่ เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งเต่าดำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกองกิจการสภาฯ จำนวน 13 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ 2 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2,6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดนิทรรศการ งานวันท้องถิ่นไทย และแสดงผลงานหน่วยงานในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร พร้อมจุดถ่ายรูป >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งเต่าดำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 7 ตำบลบางโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโรงปูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกไข่ เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบัณฑูรสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดบางขุด-ชายทะเล หมู่ที่ 5,7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค และเรือลากจูงและดันวัชพืช รหัส 033-58-0002 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้ง , เวที , เสื่อลวดปูภายในเต้นท์ , พัดลมไอน้ำ , พร้อมติดตั้งภายในเต้นท์ , ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก สำหรับใช้ในการจัดงานวันท้องถื่นไทย ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดบางขุด-ชายทะเล หมู่ที่ 5,7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบัณฑูรสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และพื้นที่โดยรอบพร้อมจับผ้าระบายบริเวณวางพานพุ่ม สำหรับใช้ในการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ของผู้หญิง จำนวน 10 ชุด สำหรับเข้าร่วมขบวนแห่นิทรรศการเคลื่อนที่ ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-3080 สค จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค และรถบรรทุกดีเซล ทะเบียน กข-4235 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รางระบายน้ำ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิลผลงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ อบจ. สมุทรสาคร ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1257 สค จำนวน 14 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อต้นเฟื่องฟ้า ใส่กระถาง 15 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 70 เซนติเมตร จำนวน 130 ต้น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน สำหรับ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติธรรม "แสงธรรมส่อง ชีวิตดี วิถีชาวพุทธ" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จำนวน 224 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้ง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ 1 ชั้น พร้อมห้องสุขา เพื่อใช้เป็นพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งเต่าดำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโรงปูน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกไข่ เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ 2 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2,6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 7 ตำบลบางโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างจัดและตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2 , 6 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน มีนาคม 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร จำนวน 4 ป้าย พร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 วัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ ความละเอียดระดับ 4K ยี่ห้อ Panasonic รุ่น HC-WXF1 จำนวน 1 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเลนส์มุมกว้างพิเศษ (เลนด์ไวด์) ยี่ห้อ Tokina รุ่น AT-X 11-16 mm จำนวน 1 อัน สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon EOS 80D จำนวน 1 กล้อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบัณฑูรสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดบางขุด-ชายทะเล หมู่ที่ 5,7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1257 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ชุด สำรหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 113 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเครื่องวัดการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4698 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกชานต่ำพร้อมหัวลาก นิสสัน ทะเบียน 81-1639 สค , รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2400 สค และ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2401 สค>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุหินคลุก จำนวน 244 ลูกบาศก์เมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 65 สค และรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค - 67 สค >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถตรวจการณ์ ขนาด 4 - 5 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กข-3226 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำรถกึ่งพ่วง ชนิด 3 เพลา จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เศรษกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างกำจัดผักตบชวา วัชพืชและขยะมูลฝอยในคลองคอกกระบือ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย พร้อมน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อฉากกันห้อง (พาร์ทิชั่น) พร้อมเสาปิดและขาตั้งกันล้ม จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ จัดกิจกรรมและโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 49 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างนิทรรศการฯ จำนวน 2 งาน สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่าเต้นท์ เวที พร้อมติดตั้ง โต๊ะกลม และโต๊ะสี่เหลี่ยมหน้าขาวสำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ของรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเด็กและเยาวชน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนมกราคม 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกแต่งเวที ซุ้มกิจกรรม สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่า เครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดินสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในเต้นท์ สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร จำนวน 7 ป้าย พร้อมติดตั้งบนโครงป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบจ.สมุทรสาคร เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดซ่อม กล้องวีดีโอฯ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น AG-AC90EN จำนวน 1 เครื่อง เลขรหัสพัสดุ 454-58-0001 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จ้างเดินสายโทรศัพท์ เปลี่ยนและย้ายหมายเลขโทรศัพท์ และเปลี่ยนสายสัญญาณโทรศัพท์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 35 หลัง พร้อมติดตั้ง ณ วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อล้อเครื่องวัดความต่างของผิวถนน หรือความหนาสีตีเส้นจราจรบนผิวถนนแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้และผูกผ้า) สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวา วัชพืชและขยะมูลฝอยในคลองคอกกระบือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่า เครื่องเสียง และเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำพระฉายาลักษณ์ฯ ป้ายไวนิล และป้ายรณรงค์ จำนวน 5 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ทะเบียน กข-2634 สค จำนวน 1 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เศรษกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้ามิตซูบิชิ) ทะเบียน 81 - 3786 สค , รถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค - 31 สค และรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค จำนวน 3 คัน รวม 16 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เศรษกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล และพระฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 2 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 3 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง และ พัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้งภายในเต้นท์ฯ ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เก็บเล็ก ผสมน้อย เพื่อช่วยเหลือคนพิการ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างจัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ และกรวยกระทงดอกไม้สดฯ และผู้ผ้าระบายบริเวณเวทีฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างจัดดอกไม้สดประดับเวทีฯ และผู้ผ้าระบาย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง ชนิดเดินตาม จำนวน 2 อัน สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาวาดภาพจิตกรรมฝาผนังอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ OKI B411DN เลขพัสดุ 486-57-0131 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า ถนนเอกชัย ช่วงแยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครถึงแยกกิจมณีทั้งขาเข้าและขาออก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 50,000 ใบ ตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ Dimond Air รุ่น DEC36 - DES36 ขนาด 36,160.38 BTU เลขพัสดุ 420-55-0202 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 179 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ขนาด 12 x 13 นิ้ว พร้อมสกรีน อบจ.สค.รักษ์โลก จำนวน 230 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับเป็นพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเรื่อง "บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ยุค Thailand 4.0" >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน บง-6731 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บบรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2401 สค และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว รหัสพัสดุ 055-55-0004 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม max และติดแลคซีน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 100 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เศรษกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษพร้อมทุ่น ทะเบียน ตค-199 สค และเรือลากจูง ดันวัชพืช รหัสพัสดุ 033-58-0002 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 49 โครงการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-32 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างกำจัดหนูบริเวณภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสาร เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างกำจัดปลวกภายในบริเวณอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease Line Internet) อัตราความเร็วรับ-ส่งข้อมูล 30 Mbps และมีวงจร Backup แยกจากวงจรหลัก ความเร็ว 100 Mbps เป็นระยะเวลา 1 ปี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อชุดนักกีฬาแข่งขันฯ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561 เมืองโอ่งเกมส์ 2018 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวทะเบียน ตค-200 สค จำนวน 6 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease Line Internet) สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน >>รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข-838 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (หลักเมืองนิวส์) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับเช็ดมือในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้าง:ซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน กข-4363 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานขององคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้งขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 13 หลัง และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 500 ตัว จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดดอกไม้สด และพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมประตูอัตโนมัติ บริเวณทางเข้า-ออก ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสื่ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเวลา 12 เดือน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง และพัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครืื่องสูบน้ำท่อพญานาค จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 805 ลูกบาศก์เมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนเอกชัย จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 จำนวน 100 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่าเต็นท์หัวจั่วโดม พร้อมพัดลมและติดตั้ง และเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะศึกษาดูงาน นักเรียนและครู โรงเรียนสหกรณืนิคมเกลือ ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน บจ-643 สค จำนวน 11 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สายพระราม 2 - เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับซ่อมเวที จำนวน 10 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ ซ่อมระบบปั๊มสูบน้ำภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน 40,000 ใบ สำหรับใส่ทรายตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนืดแขนยาว ทะเบียน ตค - 200 สค จำนวน 19 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิก แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมและบำรุงหม้อแปลง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N โดยวิธีฌแพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างซ่อมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Hard Disk) ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน 40-0618 สค จำนวน 1 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า มิตซูบิซิ) หมายเลขทะเบียน 81 - 3786 สค จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6 , 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการองค์การบริหารสมุทรสาครสัญจร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 32 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา ซึ่งรวมค่าผ่านทางพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวน 12 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ-ส่ง ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นตั้งพื้นหรือแขวน ยี่ห้อ Star-Aire ขนาด 40,324 บีทียู รุ่น ICR5-1351-OR405-3B จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลืง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดในสถานประกอบและชุมชน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดใบมีดตัดหญ้าครบชุด PA50 ของรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถสองแถว จำนวน 3 คัน รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวััดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - 5731 รหัสพัสดุ 417 - 56 - 0027 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - M 205 รหัสพัสดุ 417 - 52 0020 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - M 205 รหัสพัสดุ 417 - 52 0021 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาตร์และสิ่งแวดล้อม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และต้นไม้ลานหน้าศาลาหลางจังหวัดสมุทรสาคร รั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ่างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต-0115 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 210 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ่างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด สำหรับใช้ในกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สร้างป่า รักษ์น้ำ">> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สร้างป่า รักษ์น้ำ" >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับนำมาเปลี่ยนกับรถยนตร์/เครื่องจักรกล รวม 2 คัน จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถสองแถว จำนวน 6 คัน รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลุกต้นไม้ให้แผ่นดิน" >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกรวยกระทง, พานดอกไม้สดฯ และดอกไม้สดฯ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อแผ่นส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ชนิดกาว Smart label (RFID) จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังเวทีและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) (เดือน สิงหาคม 2561) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Max ติดแลคซีน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สดประดับเวที (ด้านบนและด้านล่าง) แท่นกล่าวรายงาน และ แท่นเทียนพร้อมเทียนขนาดใหญ่และผูกผ้าระบายขอบโดยรอบเวที >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแกยส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EER24F-AER24F จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู ทะเบียน กข - 5809 สค รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (กระเช้า) ทะเบียน 81 - 3786 สค และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ - 643 สค >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำธง อบจ. สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาวแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปบี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จำนวน 120 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6 , 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดพานดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่ , จัดดอกไม้แห้งประดับตกแต่งสถานที่ผูกผ้าระบายฟ้าขาว สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร บริเวณโถง ชั้น 1 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างรถโดยสารปรับอากาศ ขนาก 45 ที่นั่ง เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม"วิชาของพ่อ สานต่อปรัชญาพอเพียง" ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3080 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองพาสวัสดิ์ หมู่ 2 , 6 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและน้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข-5810 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผูกผ้าระบายสีฟ้า และสีขาวโดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ขนาด 5 x 8 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 หลัง ในกิจกรรม ประชาร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน>> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมระบบน้ำและปั๊มน้ำชั้นดาดฟ้าของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0513 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้สดประดับเวทีฯและผูกผ้าระบายขอบโดยรอบเวทีสำหรับใช้จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดกรวยกระทงดอกไม้สด , จัดพานดอกไม้สด , จัดดอกไม้สด สำหรับใช้ในการจัดงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุปรับปรุงดินและบำรุงดิน , วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ และกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ TOT Fiber 2U (FTTx) ความเร็ว 100/50Mbps ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที ,พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง และเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค จำนวน 2 คัน รวม 22 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0514 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 43 หลังสำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค - 65 และรถฟาร์มแทรกเตอร์จอห์นเดียร์ หมายเลขทะเบียน ต - 0121 จำนวน 26 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสานน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง และสีขาวโดยรอบรั้วสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 1งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บง-6731 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่รถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค-32 สค จำนวน 2 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 - คลองบางหญ้า ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณรั้วด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และต้นไม้ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 รวม 5 คืน และประดับโคมไฟ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเวทีลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อต้นเทียนพร้แมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 16 รายการ สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมตืดตั้งขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 14 หลัง สำหรับใช้ในการจัดงาน พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดแผงระบายอากาศ และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 ตัว ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์ ยี่ห้อ TERIOSTAR รุ่น LP-1010L-MF (2 Roll Model) เลขพัสดุ 479-49-0002 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน 40 - 0618 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผูกผ้าระบายโดยรอบเต็นท์ สำหรับใช้ในจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6,10 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้ง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 3 รายการ ในกิจกรรมหนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน>> รายละเอียด
ประกาศ>> รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเปลี่ยนแบตเตอร์รี่สำหรับจ่ายไฟฉุกเฉินและตัวประกับรางลูกถถ่วงลิฟต์ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดดอกไม้ และผูกผ้า จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และประดับธงรอบสถานที่ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 4698 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธง พานพุ่มและกรวยกระทงดอกไม้ สำหรับใช้ในการจัดสภานที่ลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และประดับธงรอบสถานที่ที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ lemel รุ่น BTO , Decided รหัสพัสดุ 416 - 52 - 0188 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสารน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน>> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์สองแถว จำนวน 2 คัน รับ - ส่ง วงสุริยางค์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครถนนเจษฎางค์ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแกนเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสารน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 35 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) (เดือนกรกฎาคม 2561)>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกแต่งรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่โครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเทศบาล 8 และถนนระฆังทอง - สุสานน่ำเก็ก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น OPTIPLEX 3010 เลขพัสดุ 461 - 56 - 0515 และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Laserjet P2055d เลขพัสดุ 486 - 52 - 0070 สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หัวจั่วโดมและเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561>> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดจ้าง ปรับปรุงห้องกองช่าง,กองคลัง,กองพัสดุฯ,กองกิจการสภาฯ,กองแผนและงบประมาณ,กองการเจ้าหน้าที่และสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสารน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 35 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) (เดือนมิถุนายน 2561)>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมรั้วกำแพงของส่วนราชการบริเวณด้านข้างตึกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ฝั่งวัดป้อมวิเชียรโชติการาม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริหารอุทยานเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ขนาด 120 x 60 x 75 เมตร สำหรับใชในราชการกองคลัง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 15 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการกองคลัง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการสำนักปลัดฯ>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 15 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการกองคลัง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสองสว่างถนนพระราม 2 - คลองบางหญ้า ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดิน ถนนเทศบาล 8 และถนนสายระฆังทอง - สุสารน่ำเก็ก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการกองช่าง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ OKI B4110 รหัสพัสดุ 486 - 56 - 0107 และ 486 - 56 - 0108 จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 7 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำสติ้กเกอร์ติดบันไดทางเดินขึ้น - ลง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บอกจำนวนพลังงานที่เผาผลาญ ขนาด 140 X 13.50 เซนติเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้าง ครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ร่าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้าง ครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 35 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 4235 สค จำนวน 1 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสายคอนโทรลแขนยกและชุดใบมีดตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถยนตกระเช้าดับ้พลิงและกู้ภัย (10 ล้อ) อีซูซุ บจ - 823 สค , รถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) อีซูซุ ทะเบียน 81 - 0386 สค และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน ขจ - 2400 สค รวม 3 คัน จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค - 31 สค จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดวื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ป้าย สำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรกลและรถยนต์ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่าง วันที่ 23 เมษายน 2561 - 11 พฤษภาคม 2561 >> รายละเอียด

ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงของส่วนราชการบริเวณด้านข้างตึกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสคาร ฝั่งวัดป้อมวิเชียรโชติการาม >> รายละเอียด
 
ประกาศ>> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสคาร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อ ปรับพื่นที่บริเวณหน้าสนามแบดมินตันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อ จ้างเปลี่ยนบานประตูและบานหน้าต่างห้องเวรศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทสาคร จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2) >> รายละเอียด
ประกาศ>> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ จำนวน 12 ตัว สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 135 รายการ ตาวโครงการ จัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 0.70 x 1.20 x 0.70 จำนวน 5 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง การปรับปรุงห่องกองช่าง,กองคลัง,กองพัสดุฯ,กองกิจการสภาฯ,กองแผนและงบประมาณ,กองการเจ้าหน้าที่ และสำนักปลัดฯ ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างปรับซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขพัสดุ 040 52 0011 และ 040 60 0051 >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ไตรมาสที่ 2 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค จำนวน 6 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 x 60 x 75 จำนวน 12 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ>> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับพื้นที่บริเวณหน้าสนามแบตมินตันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อต้นไม้ สำหรับใช้ปรับปรุงเกาะกลางถนนสายเอกชัยบริเวณสามร้อยห้อง (เกาะที่ 4) >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการi ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม จำนวน 240 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบแข็ง ยี่ห้อ RIBBIT รุ่น EC04EA - 2 จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น TU26 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่
22 มีนาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ RABBIT รุ่น EC04EA-2 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) ยี่ห้อ LG รุ่น UJ630T จำนวน 12 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพานพุ่ม แจกันดอกไม้ และจัดดอกไม้สด จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ เช่าเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
(SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุษราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ การจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ สำหรับไว้ใช้เช็ดมือในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ งานจัดซื้อโต๊ะห้องประชุมแบบพับได้ จำนวน 20 ตัว ขนาด 75x180x75 เซนติเมตร สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B แคตเตอร์พิลาร์ เลขพัสดุ 019 47 0004 จำนวน 49 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร์ >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน 5 เครื่อง >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อ กระสอบใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กข - 5809 สค , รถกระบะบรรทุกชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81 - 1392 สค และรถบรรทุกชานต่ำพร้อมหัวลาก นิสสัน ทะเบียน 81 - 1639 สค รวม 3 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางรถยนต์บรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81 - 3080 สค จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารและโรงอาหารศูนย์ 3 วัย ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตาริ รุ่น HT - C16M8 (N) จำนวน 48 ตัว สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลักสอง - รางสายบัว ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำนิทรรศการ (Best practice) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการสึกษา >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการเช่าเต็นท์ พัดลมไอน้ำ เสื่อลงดปูภายในเต็นท์ เวที และผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก สำหรับใช้จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 วัน เพื่อใชเป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตชีวิตสมดุล " >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุษราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างจัดดอกไม้สดประดับตกแต่ง และจับผ้าบริเวณชั้นวางพานพุ่มสำหรับใช้ในการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 13 วัน เพื่อใชเป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักพอเพียง" >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 - บ้านบางพลี หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข - 16 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7 , 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6 , 7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ หมายเลขทะเบียน ต - 0121 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 8 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือนมีนาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 3 วัย ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561>> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่ - บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ประเภท รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่งไม่เกิน 44 คน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบกรองน้ำของบ่อน้ำบาดาลภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลักสอง - รางสายบัว ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นหัวจั่วโดมและเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยาง (ล้อหน้า) ของรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) 6 ล้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81 - 0386 สค จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุษราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติ้ดตั้งเครน (รถกระเช้า) มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81 - 3786 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดีนี่ หมายเลขทะเบียน ตค - 187 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81 - 0513 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - 206 เลขรหัสพัสดุ 417 - 48 - 0014 จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 - บ้านบางพลี หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (บริเวณหน้าเวทีและบริเวณทางเข้า) ขนาด 4.00 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถยนต์โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข - 1424 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถแวนตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข - 2634 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6,7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7,10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายระฆังทอง - -สุสานน่ำเก็ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่ - บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จัดจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลักสอง - รางสายบัว ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมต่อตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 4235 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นข้าราชการที่ดี" ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เพชรบุรี >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายระฆังทอง - -สุสานน่ำเก็ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 130 รายการ ตามโครงการ จัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 65 สค และรุกระบะบรรทุก (แบบยกได้) อีซูซุ ทะเบียน 81 - 0386 สค รวม 2 คัน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำโครงสร้าง Cutout และป้ายไวนิลภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ พร้อมติดตั้งและผูกผ้าตกแต่ง จำนวน 1 ป้าย >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 - บ้านบางพลี หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6,7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7,10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขาตั้งโทรทัศน์มีล้อเลื่อน ขนาด 40 - 65 นิ้ว จำนวน 2 ชุด >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค จำนวน 11 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื่อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการสนามกีฬาจังหวัดสมึทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ จ้างนิทรรศการฯ จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560>>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561บัญชีโอนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ >>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560>>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายแยกระฆังทอง - สุสานน่ำเก็ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 187 รายการ เพื่อใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ขอยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง งานบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่ - บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ตำบลมหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด

ประกาศ>>การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ ซื้อบัตรสามชิก ( Mifare Card 1k ) จำนวน 1,000 ใบ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4698 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI เลขรหัสพัสดุ 420 57 0214 สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ล ยี่ห้อ HP รุ่น P 2055d จำนวน 2 เครื่อง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดพรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ห้องสาครบุรี) ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเวที ซุ้มเข้างานและซุ้มกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย และน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกม จัดกิจกรรมและจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเทศบาล 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ของเด็กและเยาวชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ เวที โต๊ะกลม และโต๊ะเหลี่ยม สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว - ดำ ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น iRADV 4535i จำนวน 1 เครื่อง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจ้างซ่อมปั๊มน้ำชั้นดาดฟ้า พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าและชุกปรับแรงดันน้ำ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน 4 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731 เลขรหัสพัสดุ 417-56-0027 สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษา DLIT สำหรับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถลดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3080 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย สำหรับอวยพรให้ประชาชนทั่วไปประสบความสำเร็จและสมปราถนาตลอดปี พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้งและล้อเลื่อนชนิดหน้าเดียว ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข-2634 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนตร์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 5810 สค จำนวน 1 งาน>>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กหมายเลขทะเบียน ถข - 16 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภุณฑ์ศึกษาสำหรับห้องเรียนระดับปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขูดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค - 64 สค จำนวน 5 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตู้เอนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 5 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,500 แผ่น สำหรับใช้ในกิจกรรม "ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์หัวจั่วโดม 5.00 x 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งและพัดลม และเช้าเครื่องเสียงฯ สำหรัลใช้ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรัลใช้ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการจัดหาครุภัณฑ์ศึกษาสำหรับห้องเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม>>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (นสพ.หลักเมืองนิวส์) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเท้า ถนนเทศบลา 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมื่องสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บง-6730 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง ซ่อมประตูอัติโนมัติทางเข้า - ออก อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้างกำจัดหนูบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อดำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M310N เลขรหัสพัสดุ 417-55-0001 สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นบน แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ-ส่ง ผู้ร่วมกิจกรรมสัมมนา "สานสัมพันธ์สานสรรค์ทีมงาน สู่การพัฒนาองค์การ" >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ท 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสคาร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ทะเบียน ต-0121 สค และรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B รหัส 019-47-0004 รวม 2 คัน จำนวน 12 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>คุณลักษณะประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษาสำหรับห้องเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (นสพ.เสียงสาคร) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (นสพ.มิติมหาชัย) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (รีไรต์ กาคาบข่าว) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (ซี ซี เอน เอน ออนไลน์) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อ ชุดนักกีฬา สำหรับใช้ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2560 "เมืองกาญจน์เกมส์ 2017" >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอิรเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์นั่ง 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข-3508 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง ซ่อมแซมรอยรั่วบริเวณขอบหน้าต่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ชั้น 4 และชั้น 5 >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >>รายละเอียด

ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด

ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญชีโอนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ >>รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด

ประกาศ >> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด

ประกาศ >> แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญชีโอนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ >>รายละเอียด
ประกาศ >> แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ >> แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้น >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดรอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) CAT corporate Internet 30/30/3 Mbps >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเต้นท์ และบริเวณโดยรอบสถานที่พีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศงานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื่นที่เข้าร่วมพิธีดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 คุลาคม 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4) >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3) >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1) >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม MAX และติดแล็คซีน แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการจัดงานพีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการเช่าจอ LED ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จำนวน 6 จอ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในการจัดงานพีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการเช่าเต้นท์ เสื่อลวดปูภายในเต้นท์ เวที พัดลมไอน้ำ และพัดลมระบายอากาศ สำหรับใช้ในการจัดงานพีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งผ้าระบายบริเวณกระถางต้นดาวเรืองและกระถางต้นไม้อื่นที่มีสีเหลืองบริเวณวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N เลขรหัสพัสดุ 417-58-0028 สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑในการสำรวจ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร {SK park} จำนวน 3 เครื่อง >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างประดับผ้าดำขาว บริเวณหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกกึ่งพ่วง 3 เพลา >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อยางของรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) 6 ล้ออีซูซุ ทะเบียน 81-0386 สค จำนวน 4 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงด้านล่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน บจ - 644 สค จำนวน 17 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอีดสันกาว ข้อบัญญัติ องค์การบริการส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 100 เล่ม >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทาสีรั้วศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 17 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเซ้า) มิตซูบิชิ ทะเบียน 81-3786 สค รวม 2 คัน จำนวน 9 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจัดซื้อรถกึ่งพ่วง ชนิด 3 เพลา จำนวน 1 คัน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เพื่อรักษาความปลอดภัย และดูแลระบบสารสนเทศ สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 11,10,9 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 9,10,11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงานบริเวณชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร (ไฟนับถอยหลัง) บริเวณสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร , สามแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิวจารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตสายเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางก่อสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซมราวสะพาน ค.ส.ล. บนถนนสายวัดกลางเชื่อมต่อเขตบางขุนเทียน กรุงเทพ จำนวน 2 แห่ง >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธารน้ำใจรังสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดชื่อมต่อหมู่ที่ 2,4,6 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตำบลแคราย เชื่อมต่อหมู่ที่ 2,6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบสระน้ำดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียน์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงพื่นที่ชั้น 1 ภายในอาคารสำน้กงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 9,10,11 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องอัฒจันทร์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2,5,6,8,12 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราชโด หมู่ที่4,8 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ที่2,8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ่อบาดาล หมู่ที่ 1ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหุบกระโหลก หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคลองมะเดื่อ 13 (ระยะที่ 3) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สค.ถ. 37-02 แยกทางหลวงหมายเลข 375 เลียบคลองหม้อแกง หมู่ที่ 5,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องอนุบาลและอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเเด็กเล่น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเเด็กเล่น โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระถินทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเทศบาล 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานเสริมเหล็กข้าม ข 4 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนธารน้ำใจรังสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตำบลแคราย เชื่อมต่อหมู่ที่ 2,6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสีวาตากล่อม หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเถอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,6 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสระน้ำดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน เชื่อมหมู่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้นที่ 1 ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเเพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหุบกระโหลก หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ที่ 2,8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างปรับปรุงปั๊มสูบน้ำและระบบสปริงเกอร์สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเถอบ้านแพ้วเชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัยเชื่อมถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ เชื่อมหมู่ที่ 5,.6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมต่อตำบลโกรกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 6,8,9,10 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ถึงวัดเจ็ดโคก (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2,5, 6,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราชโด หมู่ที่ 4,8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองมะเดื่อ 13 (ระยะที่ 3) )ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>งานจ้างปรับปรุงปั้มสูบน้ำและระบบสปริงเกอร์สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สค.ถ.37-02 แยกทางหลวงหมายเลข 375 เลียบคลองหม้อแกง หมู่ที่ 5,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมซอยกระถินทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขคเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ข 4 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 6,8,9,10 ตำบลมหาชัย เชื่อมตำบลโกรกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย ถนนสายเจษฏางค์วิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมตำบลโกรกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก - วัดน่วมกานนท์ หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวิรุณราษฎร์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมใจอุทิศ หมู่ที่ 2,3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อต่อถนนสุคนธวิท (ระยะที่ 2 ) ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าริมคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัยเชื่อมถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ เชื่อมหมู่ที่ 5,6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนะที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล. 3 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท (ระยะที่ 2) ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทราสาคร (SKpark) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล.3 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร: >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานโครงการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร: >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร: >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมสุขา ซึ่งรวมค่าผ่านทางพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวน 4 วัน สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างอาคารอเนกปนะสงค์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนอนุบาลนครอ้อมน้อย 3 เมศบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ทำการ อบต.ท่าเสา (หลังเก่า) ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างระบบประปา บริเวณหมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ที่ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
.