หมายเลขโทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
หมายเลขโทรศัพท์ต่อภายใน
หน้าห้องประธานสภาฯ
034-811246
034-427107 ต่อ 205
หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
034-411798
034-427107 ต่อ 201
หน้าห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (1)
034-811162
034-427107 ต่อ 202
หน้าห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (2)
034-811162
034-427107 ต่อ 203
หน้าห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
034-428817
034-427107 ต่อ 309
หน้าห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
034-428817
034-427107 ต่อ 309
สำนักปลัดองค์การฯ
034-411714
034-427107 ต่อ 141,142
กองกิจการสภาฯ
034-414052
034-427107 ต่อ 502
กองแผนและงบประมาณ
034-428786
034-427107 ต่อ 308
กองคลัง
034-427106
034-427107 ต่อ 302
กองช่าง
034-427001
034-427107 ต่อ 133
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
034-424230
034-427107 ต่อ 305
หน่วยตรวจสอบภายใน
-
034-427107 ต่อ 311
กองการเจ้าหน้าที่
034-870705
 
กองพัสดุและทรัพย์สิน
034-422559
 
ประชาสัมพันธ์
034-413534
 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ
034-857688
 
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)
034-870700
 

กลับหน้าหลัก