:::::> ::::::::
 

เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ อบจ.สมุทรสาคร ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 3 ปี ซ้อน ประจำปี 2550,2551 และ 2552 และได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2553 
จังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาล /ประเพณี
ร้านอาหาร
ที่พัก/การเดินทาง
ผลิตภัณฑ์โอทอป
 
 
รู้จัก อบจ.สมุทรสาคร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่ สภา อบจ.สค
ภารกิจ สภา อบจ.สค
บุคลากร
ภารกิจการถ่ายโอน
กระดานข่าว
หมายเลขโทรศัพท์
ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการ
ภาษีและชำระภาษีฯ
ประกาศ สภา อบจ.สค.
รายงานทางการเงิน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษีน้ำมันและยาสูบ
ค่าธรรมเนียมบำรุงโรงแรม
ตัวอย่างการชำระภาษีน้ำมัน
ตัวอย่างการชำระภาษียาสูบ
ตัวอย่างการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบรายการภาษีน้ำมัน และแบบยื่น รายการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียม บำรุง
อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับ
 บริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
การให้บริการด้านงานสาธารณภัย
เอกสารสาระ ความรู้ ด้านสาธารณภัย
ข้อมูลอาเซียนและกฏบัตรอาเซียน
 
ข้อบัญญัติประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี อบจ.
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ
รายงานติดตามฯ แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามเงินอุดหนุนฯ
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
 
 
 
 
 


 

 

 
รู้จัก อบจ.สค.. | โครงสร้าง อบจ. | องค์กรในสังกัด | ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเจษฎางค์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: 0-3441-1714 ..fax: 0-3441-1714