รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2554

 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจรพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
โครงการเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร ประจำปี 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกระทุ่มแบน
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2554
โครงการรณรงค์ใช้ทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนไม้ หลังที่ 1 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
โครงการนักสืบสายน้ำท่าจีนตอนล่าง รุ่นที่ 10
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้สารเคมีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2554
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านโรดเอดส์ และมหกรรม CRS สู่การค้าเสรี ปีพ.ศ.2554
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 2
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านสาธารณสุข
โครงการแข่งขันแอโรบิกเพื่อเทิดพระเีกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบิดาแห่งการกีฬาไทย
โครงการอนุุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 1
โครงการอบรมผู้นำคนตาบอด ประจำปีงบประมาณ 2554
ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร