ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมโครงข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์