แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองแผนและงบประมาณ
โทร 0-3442-8786